Bronowickie Archiwum Społeczne

   Zrealizowany projekt pt. Bronowickie Archiwum Społeczne wpisuje się w misję Towarzystwa Przyjaciół Bronowic, w ideę popularyzacji i przybliżania historii Bronowic jej mieszkańcom. Kiedy pod koniec 2013 roku pani Natalia Martini zgłosiła się do TPB z pomysłem projektu, który w wyniku rozmów, ostatecznie przyjął nazwę Bronowickie Archiwum Społeczne, byliśmy zdecydowani współrealizować planowany projekt, gdyż wpisuje się on w cele stowarzyszenia. Projekt został poświęcony utrwaleniu i upowszechnieniu wiedzy na temat życia codziennego w dawnych Bronowicach Małych, w oparciu o zgromadzone i opracowane w ramach projektu wspomnienia najstarszych mieszkańców Bronowic i archiwalia (fotografie rodzinne i dokumenty osobiste).
   Realizowany projekt, który został zaakceptowany, a przez to wyróżniony w ramach Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”, którego operatorem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, pozwala uczestnikom projektu i jego odbiorcom odkrywać historię Bronowic we wspomnieniach ich mieszkańców, którzy obecnie przeżywają swoją jesień życia. Zaangażowani w projekt członkowie TPB rozpoczęli przekazywanie dawnych dziejów w nowoczesny – charakterystyczny dla dzisiejszych czasów – sposób, tj. w sieci internetowej. Naszą wiedzą nie dzielimy się tylko z czytelnikami BZHL, ale wykorzystujemy o wiele szersze spektrum, jakim jest multimedialna platforma internetowa poświęcona codziennemu życiu w Bronowicach w połowie XX w. Jest to „rewolucja” w dotychczasowym realizowaniu naszej misji. Przechodzimy niepostrzeżenie od przekazywania „historii pisanej”, wygrzebywanej z zapisanych kronik, dokumentów, prasy czy dokumentowania zachowanych starych budynków i rzeczy codziennego użytku do „historii mówionej”. Swoimi wspomnieniami, historią swojego życia, dzielą się z nami świadkowie historii, mieszkańcy Bronowic, którym dane było urodzić się, wychować i mieszkać w Bronowicach, opowiadają nam o pięknym czasie swojego życia, który dotyczy ich dzieciństwa i młodości. W prostych słowach opowiadają o codziennym życiu, nierzadko trudnym i ubogim, ale radosnym – bo był to czas młodości. Dziękujemy Józefie Baczyńskiej, Jerzemu Ciempce, Zbigniewowi Domoniowi, Janinie Karlińskiej, Krystynie Kordas, Julianowi Kukli, Krystynie Łabno, Danucie Nawrockiej, Marii Nosal, Józefowi Noworycie, Cecylii Nowosiad, Anieli Młynarczyk, Krystynie Pałce, Fryderyce Pietrzyk, Irenie Romanowskiej, Marii Rydlowej, Marii Stachowskiej, Stanisławie Stryczek, Janinie Wodce oraz Ryszardowi Wojdyle za wspaniałe historie, które nam opowiedzieli. Dziękujemy również młodym bronowianom i bronowiankom, którzy te historie zarejestrowali: Aleksandrze Hojnik, Mateuszowi Krupińskiemu, Marii Kucińskiej, Szymonowi Kwapińskiemu, Pawłowi Miszczykowi, Łukaszowi Miszczykowi, Michałowi Młynarczykowi, Pawłowi Pałce, Magdalenie Rydel, Piotrowi Szmigielskiemu.
   Przystępując do realizacji projektu, długo zastanawialiśmy się nad logo, które wyrażałoby nasze dążenia. Ostatecznie przedstawia otwartą księgę, z której wyłania się zarys litery B, z napisem Bronowickie Archiwum Społeczne. W kolorystyce nawiązujemy do kolorów bronowickiego stroju ludowego oraz do przestrzeni krajobrazu. Kształt otwartej księgi mówi nam o dalszych planach i odkryciach.

   Jeden z numerów Bronowickich Zeszytów Historyczno-Literackich poświęcony jest w całości Bronowickiemu Archiwum Społecznemu. Artykuł Natalii Martini przybliża genezę projektu oraz przyświecające mu idee. W dalszej części numeru prezentujemy teksty historyków, etnografów i profesjonalnych fotografów, którzy przypatrują się zgromadzonemu przez nas materiałowi z perspektywy reprezentowanych przez siebie dyscyplin. Maria Wąchała-Skindzier z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa analizuje zarejestrowane przez nas relacje świadków historii, odtwarzając obraz życia codziennego w dawnych Bronowicach Małych zapisany we wspomnieniach najstarszych mieszkańców. Joanna Strójwąs, studentka filologii polskiej i etnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, pogłębia naszą wiedzę na temat zwyczajów, o których wspominali świadkowie historii. Ilustrowany artykuł Magdaleny Guzik, napisany we współpracy ze Stanisławem Guzikiem, przenosi nas do Bronowic drugiej połowy XX w., gdzie spotykamy postać Andrzeja Musiała, bronowiczanina, który interesował się fotografią. Magdalena Guzik, absolwentka fotografii Warszawskiej Szkoły Fotografii i Grafiki Projektowej, podążyła śladami zdjęć Andrzeja Musiała, starając się uchwycić w obiektywie zmiany, które dokonały się w krajobrazie Bronowic Małych od czasu, gdy fotografował je lokalny pasjonat. Specjalny numer Bronowickich Zeszytów Historyczno-Literackich zamyka fotorelacja ze spotkania inaugurującego działalność Bronowickiego Archiwum Społecznego, które odbyło się 20 września 2014 r. w Rydlówce.

Wpisz szukaną frazę

Szukaj