Statut Towarzystwa Przyjaciół Bronowic

Rozdział I

Nazwa, siedziba i charakter Towarzystwa

 

art.1

Towarzystwo pod nazwą „Towarzystwo Przyjaciół Bronowic” jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiada osobowość prawną i działa  w oparciu o niniejszy Statut.

art.2

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej  polskiej, a siedzibą  miasto Kraków.

art.3

Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji swoich celów Towarzystwo może powoływać specjalne Komisje i Komitety. Towarzystwo ma prawo używać pieczęci i odznaki.

Art. 4

Dzień 9 maja, data lokacji Bronowic jest świętem Towarzystwa. Patronem Towarzystwa jest św. Stanisław biskup męczennik.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

Art.5

Celem Towarzystwa jest:

 1. Upowszechnianie wiedzy o Bronowicach;
 2. Utrwalenie poszanowania dla pamiątek i zabytków Bronowic, troska o ich stan i ochronę;
 3. Kultywowanie tradycji;
 4. Inspirowanie i popieranie wszelkich inicjatyw o charakterze społeczno-użytecznym i kulturalnym, podejmowanych na terenie Bronowic;
 5. Prowadzenie badań naukowych nad historią, sztuką i kulturą ;
 6. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska ;
 7. Dbanie o zachowanie historycznego ładu urbanistycznego i architektonicznego Bronowic.

 

art. 6

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie zebrań, odczytów, wystaw i koncertów.
 2. Wydawanie czasopism i innych publikacji.
 3. Gromadzenie i zabezpieczanie materiałów dotyczących dziejów Bronowic.
 4. Opiekę nad zbytkami.
 5. Organizowanie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym.
 6. Udział w uroczystościach patriotycznych i religijnych.
 7. Współpracę ze stowarzyszeniami krajowymi o podobnym charakterze oraz z instytucjami samorządowymi.
 8. Prowadzenie działalności gospodarczej pozwalającej na pozyskiwanie środków finansowych.
 9. Występowanie do organów administracji publicznej w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym.
 10. Występowanie do organów administracji publicznej o zastosowanie środków prawnych przewidzianych przez obowiązujące przepisy w razie stwierdzenia ich naruszania lub niestosowania.
 11. Występowanie do organów ścigania w razie stwierdzenia przestępstw zagrażających substancji zabytkowej Bronowic.
 12. Zgłaszanie i wspieranie inicjatyw służących realizacji celów wymienionych w art. 5 pkt. 1-7.

 

Rozdział III

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki.

art.7

 1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na :
  1. zwyczajnych
  2. honorowych
  3. wspierających
 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każdy obywatel polski, który:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. uznaje cele i zadania Towarzystwa,
  3. złoży pisemną deklarację o przystąpieniu oraz zobowiąże się do uiszczenia składek członkowskich, przestrzegania  Statutu i innych norm wewnętrznych,
  4. zostanie przyjęty przez Zarząd
 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Bronowic lub Towarzystwa. Członków honorowych mianuje na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie;
 2. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna  lub prawna, deklarująca chęć pomocy w realizacji celów Towarzystwa i uiszczająca wielokrotność zwyczajnej składki członkowskiej.
 3. Tytuł Prezesa Honorowego przysługuje każdorazowemu proboszczowi parafii św. Antoniego w Krakowie- Bronowicach Małych. Proboszcz pełni równocześnie funkcję kapelana Towarzystwa.

 

art.8

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. Uiszczać składki jednorazowo lub w ratach kwartalnych.
 2. Działać aktywnie w Towarzystwie.
 3. Przestrzegać Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.

 

art.9

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa.
 2. Korzystanie z pomocy i urządzeń Towarzystwa.
 3. Uczestniczenia we wszystkich zebraniach Towarzystwa.
 4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

 

art. 10

Członkowie Honorowi mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni, a ponadto są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

art. 11

Członkowie wspierający posiadają wszelkie prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Członek wspierający będący osobą prawną bierze udział w pracach Towarzystwa poprzez swojego przedstawiciela.

art. 12

Prezes Honorowy ma takie same prawa jak Członkowie Honorowi, a ponadto przysługuje mu prawo do udziału w pracach zarządu z głosem doradczym.

art. 13

Członkiem Towarzystwa być przestaje:

 1. Kto z niego dobrowolnie wystąpi za zawiadomieniem pisemnym Zarządu.
 2. Kto dłużej niż rok zalega ze składkami.
 3. Kogo Zarząd wykreśli z listy Członków Towarzystwa.
 4. Osoba pozbawiona praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego.

 

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

art.14

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

 

art.15

Kadencja władz trwa 4 lata. W trakcie trwania kadencji władze Towarzystwa mogą być uzupełnione drogą kooptacji w ilości nie przekraczającej 1/3 wybranego składu osobowego.

 

A. Walne Zgromadzenie

art.16

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane raz w roku, w pierwszym kwartale.
 3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd zawiadamiając pisemnie członków i podając porządek obrad. W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dodatkowo podając temat oraz problem do rozstrzygnięcia.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd według własnego uznania, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub ¼ wszystkich członków Towarzystwa.

 

art.17

Do zadań Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Uchwalenie planu działalności Towarzystwa.
 2. Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Zatwierdzanie sprawozdania Zarządu za okres jego kadencji.
 4. Mianowanie członków honorowych.
 5. Uchwalanie zmian Statutu.
 6. Rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w przedmiocie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania się Towarzystwa.
 8. Rozpatrywania innych spraw wniesionych pod obrady przez członków Towarzystwa jeśli Zgromadzenie zgodzi się je rozpatrzyć.

art.18

 1. Do podjęcia uchwały na Walnym Zgromadzeniu jest potrzebna obecność co najmniej 1/3 wszystkich członków Towarzystwa i zwykła większość głosów.
 1. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Towarzystwa. W przypadku braku kworum, następne Walne Zgromadzenie odbywa się w pół godziny po pierwszym, może obradować i podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych.
 2. Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu ustala porządek i regulamin obrad.

 

B. Zarząd

art.19

 1. W skład Zarządu wchodzi 5-7 członków w tym:
  1. Prezes
  2. Wiceprezes
  3. Sekretarz
  4. 1- 4 członków Zarządu.
 1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, którzy tworzą Prezydium Zarządu.
 1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes według własnego uznania, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. W przypadku, gdy Prezes nie może dopełnić statutowego obowiązku zwołania zebrania Zarządu przynajmniej raz na dwa miesiące, w jego zastępstwie robi to Wiceprezes.
 1. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków Zarządu.
 1. W razie jednoczesnego ustąpienia lub utraty mandatu przez więcej aniżeli połowę członków Zarządu, winno być zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla wyboru nowego Zarządu.
 1. Prezes jest zobowiązany do pisemnego informowania członków Zarządu oraz Prezesa Honorowego o terminach posiedzenia Zarządu z wyprzedzeniem 7 dni.

 

art.20

Zarząd kieruje sprawami Towarzystwa, a w szczególności:

 1. Reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz,
 2. Zawiaduje majątkiem Towarzystwa,
 3. Przyjmuje i skreśla członków Towarzystwa,
 4. Wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenie i zalecenia Komisji Rewizyjnej,
 5. Przygotowuje wnioski na Walne Zgromadzenie,
 6. Uchwala plan pracy,
 7. Zaciąga zobowiązania majątkowe w imieniu Towarzystwa,
 8. Podejmuje uchwały o wysokości składek członkowskich,
 9. Podejmuje decyzje w sprawie działalności gospodarczej,
 10. Zwołuje Wlane Zgromadzenie
 11. Podejmuje inne działania nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia.

 

art.21

 1. Dla ważności uchwał Zarządu wystarcza obecność połowy członków Zarządu,
 1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga Prezes lub przewodniczący zebraniu Wiceprezes.
 1. Wszystkie uchwały Zarządu i pisma wychodzące w jego imieniu podpisuje Prezes lub w zastępstwie Wiceprezes oraz Sekretarz.

 

C. Komisja Rewizyjna

art.22

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. Na swoim pierwszym zebraniu wybiera przewodniczącego.

art.23

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Badanie i kontrola gospodarki finansowej Towarzystwa,
 2. Kontrola całokształtu działalności finansowej Towarzystwa,
 3. Składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. Zgłaszanie w uzasadnionych przypadkach wniosków o zwołane Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 5. Rozpatrywanie spraw członków zaistniałych na tle działalności Towarzystwa,
 6. Rozpatrywanie spraw natury etycznej wniesionych przeciwko członkom Towarzystwa.

 

art.24

Komisja Rewizyjna może orzekać następujące kary:

 1. Upomnienie,
 2. Naganę,
 3. Zawieszenie w sprawach członka,
 4. Wykluczenie z Towarzystwa.

art.25

 1. Kara nałożona przez Komisję Rewizyjną staje się prawomocna z dniem jej orzeczenia.
 1. Od orzeczenia Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie to winno być wniesione na ręce Prezesa Zarządu w ciągu 14 dni od zgłoszenia odwołania.
 2. Walne Zgromadzenie może zmienić lub uchylić orzeczenia Komisji Rewizyjnej oraz wydać polecenie ponownego rozpatrzenia sprawy. Od decyzji Walnego Zgromadzenia nie ma odwołania.

 

art.26

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy pełnym jej składzie.
 2. W razie konieczności Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład w drodze kooptacji. Stosuje się tu odpowiedni przepis art.15 Statutu.
 3. Z przebiegu posiedzeń Komisji rewizyjnej sporządza się protokoły podpisywane przez wszystkich obecnych na zebraniu członków Komisji.

 

Rozdział V

Majtek Towarzystwa i sposoby zaciągania zobowiązań

art.27

 1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze.
 2. Fundusze Towarzystwa pochodzą:
  1. ze składek członkowskich,
  2. z darów, zapisów, dotacji i subwencji,
  3. z dochodów z działalności gospodarczej Towarzystwa.

 

art.28

 1. Towarzystwo może prowadzić własną działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami.
 2. Dochody z działalności gospodarczej Towarzystwa służą realizacji celów statutowych i nie mogą być dzielone pomiędzy członków.

art.29

 1. Majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd, który corocznie składa rachunki Komisji Rewizyjnej.
 1. do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są, działający łącznie, Prezes  wraz z innym członkiem Zarządu.
 1. Majątkowy rok administracyjny rozpoczyna się i kończy z rokiem kalendarzowym.

 

Rozdział VI

Rozwiązanie Towarzystwa

art.30

 1. Rozwiązanie Towarzystwa następuje według przepisów określonych w Statucie (Rozdział IV, art.17, pkt.7 i art.18, pkt.2)
 2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa – Walne Zgromadzenie wyznacza 3-osobową Komisję Likwidacyjną, ustala sposób przeprowadzenia likwidacji oraz decyduje o formie przekazania majątku.

Wpisz szukaną frazę

Szukaj