Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie

   Od początku swego powstania TPB wydaje Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie. Dotychczas ukazało się ponad 30 numerów. Pierwszy zeszyt został wydany w 1994 roku przez Komitet Organizacyjny Jubileuszu 700-lecia Bronowic. Pomysł wydawnictwa narodził się w czasie przygotowań do obchodów rocznicy lokacji. Pomysłodawcą publikacji był Wojciech Hausner, ówczesny nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 50, odradzającej się na nowo w Bronowicach po 1990 roku. Utworzony wówczas zespół redakcyjny postawił sobie za cel, aby wydawnictwo przybliżyło mieszkańcom Bronowic w przystępny sposób dzieje i historię miejsca, w którym żyją. Bogata i ciekawa historia Bronowic stanowiłaby materiał do artykułów. Po zakończeniu prac związanych z publikacją pierwszego zeszytu, zespół redakcyjny nie rozwiązał się, jego zamiarem była kontynuacja wydawnictwa. Zespół redakcyjny zamierzał dalej pracować w ramach jakiejś struktury społecznej, np. Rady Dzielnicy VI Bronowice.
   Sprzyjające warunki do kontynuowania Bronowickich Zeszytów Historyczno-Literackich nastąpiły z chwilą powstania Towarzystwa Przyjaciół Bronowic w 1995 roku, a ich dalsze wydawanie stało się jednym z celów powstałego stowarzyszenia.

   Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie były i są miejscem do przedstawienia historii i dnia współczesnego Bronowic – dawnej podkrakowskiej wsi, wsi Wesela Stanisława Wyspiańskiego, włączonej do Krakowa w 1941 roku. Dzięki publikacjom w BZHL, udało się ocalić od zapomnienia dużo ważnych informacji z przeszłości Bronowic Małych, dotyczących historii rodów, osobistych losów mieszkańców na tle wydarzeń historycznych, dziejów szkoły bronowickiej, jej wpływu na młodzież i mieszkańców oraz wydarzeń i instytucji mających wpływ i znaczenie dla codziennego życia mieszkańców Bronowic Małych. Niewiele dawnych wsi podkrakowskich, należących obecnie do Krakowa, może pochwalić się wydawnictwem, które istnieje od 20 lat i zamieszcza na swoich łamach w formie popularnonaukowej lokalne dzieje miejscowości. Jest to tym istotniejsze, że w redagowaniu zeszytów nie uczestniczą zawodowi dziennikarze i historycy, lecz sami mieszkańcy, pasjonaci, historycy amatorzy, pragnący podzielić się swoimi wspomnieniami lub opisać ważne miejsca i wydarzenia, o których słyszeli bądź w nich uczestniczyli. To osoby, które pozytywnie identyfikują się z miejscem, w którym mieszkają.
   W odkrywaniu przeszłości Bronowic Małych i przekazywaniu jej mieszkańcom na łamach BZHL pomagają i inspirują publikacje o Bronowicach pana Andrzeja Lechowskiego. Z wykształcenia polonista, zajmował się historią małych ojczyzn: swojej rodzinnej miejscowości Bieździedzy, leżącej w powiecie jasielskim i Bronowic, w których przeżył ponad 20 lat. Po ukończeniu studiów polonistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1954 roku rozpoczął pracę w Bibliotece Jagiellońskiej, w której w latach 1981–1990 zajmował stanowisko zastępcy dyrektora. Mieszkając na Widoku, osiedlu mieszkaniowym wybudowanym w latach 70. XX wieku na polach uprawnych bronowickich gospodarzy, włączył się w działalność społeczną i samorządową, najpierw Osiedla Widok, a potem Dzielnicy. W 1993 roku został radnym Dzielnicy VI Bronowice i włączył się w opracowanie historii Bronowic w ramach przygotowania do Jubileuszu 700-lecia ich lokacji. Jego wkład w Jubileusz był nieoceniony, zostały bowiem wydane publikacje: pt. Bronowice. Jubileusz 700-lecia lokacji (Kraków 1994) i Bronowice – dzielnica Krakowa. Kalendarium dziejów (Kraków 1995). Przybliżyły one czytelnikom i miłośnikom dziejów Bronowic historię miejscowości i uporządkowały ją chronologicznie, od zarania dziejów do współczesności. Andrzej Lechowski jako bibliotekarz, mając dostęp do znakomitych źródeł historycznych, stworzył bogatą bibliografię dokumentów źródłowych i książek. Pokazał nam historię Bronowic, która nie raz wykraczała poza obręb wsi, włączając się w dzieje Krakowa i Polski. Publikacje Andrzeja Lechowskiego, wydane w rocznicę Jubileuszu, były bogato poparte materiałami historycznymi, świadczącymi o jego skrupulatnym analizowaniu źródeł historycznych. Publikacje te cały czas są dla zainteresowanych przeszłością Bronowic inspiracją do dalszych poszukiwań i studiowania dziejów dawnej podkrakowskiej wsi. Są bazą, do której dodajemy kolejne małe ogniwa dziejów naszej bronowickiej społeczności.

Wpisz szukaną frazę

Szukaj